Barokní obraz světce

Restaurování obrazu evangelisty

Stav díla před restaurováním, návrh:

Vertikálně orientovaný obraz s výjevem evangelisty? je namalován olejem na plátěném nosiči. Celkový stav obrazu je v nevyhovující, ztvrdlý, láme se a na mnoha místech absentuje originální malba spolu s plátnem. Obraz byl v minulosti opravován, z rubové strany ošetřen hrubými záplatami a silnou vrstvou olejového červeno-oranžového nátěru (pravděpodobně suříkem). Z obrazu pod silnou vrstvou sekundárních nánosů a depozitů lze vyčíst figurální kompozici nejméně tří postav. Anděl, světec a putti s knihou. Figurální stafáž je situována do interiéru, před zdí s naznačenou bosáží a oknem s půlkruhovým ukončením a průhledem do zahrady. Kompozice je orientována na diagonálů z levého spodního rohu do pravého horního. Postava anděla je situovaná vlevo za světcem v černém plášti, v pravici drží košík a levicí spočívá na rameni světce. Kompozici vyvažuje opačný směr natočení křídla a hlavy anděla a světce. Kompozici dotváří v pravém horním rohu putti s otevřenou knihou ukazující na ni ukazovákem pravé ruky. Celý obraz je pokryt silnou vrstvou prachu, barevná vrstva je celoplošně přelakovaná, přemalovaná, krakelovaná a láme se. Při pozorování barevné vrstvy v razantním bočním osvětlení je viditelné celkové zvlnění malby s plátnem, protlačení hrubých záplat z rubové strany, krakeláž a místa přemaleb. Přemalby jsou matné, silně pastózní hlavně na rouchu anděla a světce hustou černou olejovou barvou atp. látno je z rubové strany natřeno vrstvou olejové barvy červeno-oranžového tónu (suříkem). Pod silnou vrstvou jsou viditelné záplaty. Červeno-oranžová olejová přemalba byla realizována přímo na plátno vypnuté na podrám, v místech styku podrámu s plátnem barevná vrstva chybí nebo je přilepena k podrámu. Barevná vrstva je zažloutlá, v minulosti silně přemalovávána. Oblaka v průhledu oknem za andělem bílou, inkarnáty okrem a drapérie pastózní černou barvou. Plátno je zcela zkřehlé, v místech pravé ruky anděla zcela absentuje plátno, plátno absentuje i v místech podrámu a ve spodním pravém rohu.

Postup restaurování, nová zjištění:

Obraz byl po převozu do restaurátorského ateliéru podrobně fotodokumentován. Uvolněná, ztvrdlá, ale velmi křehká malba byla lokálně fixována přelepem japonským papírem. Zkouškami rozpustnosti byly určeny nejvhodnější rozpouštědla pro práci. Ztvrdlá olejová přemalba z rubové strany byla postupně nabobtnávána a seškrabávána skalpely. Díky pečlivému snímáni olejové přemalby (suřík) z rubu plátna, se dalo plátno v další fázi vyrovnávat a žehlit. Zatvrdlá vrstva zcela zafixovala zvlnění, protlačení záplat a podrámu z přední strany obrazu. Z přední strany jsem přistoupil k postupnému snímání vrstev depozitů a špíny pomocí saponátu. Odkryvy, postupné ztenčování, snímání a nabobtnávání olejových přemaleb jsem realizoval roztokem acetonu s terpentýnem a lakovým benzínem. Rozšířené sondy prokázaly silnou vrstvu zažloutlého laku s přemalbami na originální vrstvě. Sejmutí vrstev odhalilo skutečný stav a podobu originálních barevných vrstev. Obraz byl v minulosti celkově „umyt“ pravděpodobně louhem od zoxidovaného originálního laku spolu s originálními lazurami na hnědo-červený bolus. Malba byla zvtrdlá, s vystouplou krakeláží a došlo k umytí vrcholků malby, ta byla následně účelově celkově přemalována olejovými barvami. Umytí v ploše obrazu je nerovnoměrné, nejvíce znatelné v tmavém rouchu anděla a evangelisty, zcela vystoupil podrám. Poškození a úprava vznikala v minulosti přímo na vypnutém plátně do podrámu. Další značně poškozenou oblastí je levý spodní roh – dlažba, kde zcela chybí lazury. Plátno bylo při lepení velkých nevhodných záplat i žehleno, malba je lokálně rozdrcená, v inkarnátech rozžehlena do hladka. Po očištění od sekundárních vrstev jsem přistoupil ke scelování záplatami a pracovními tmely. Celkovému přelepu japonským papírem a vyrovnávání barevné vrstvy. Obraz byl v další fázi nadublován na nové plátno na vakuovém podtlakovém a vypnut do nového klínového podrámu s odskočnou lištou. Obraz byl následně postupně scelován trateggiem po tvaru akvarelovými barvami. Celek byl na závěr opatřen ochranným damarovým lakem s přísadou včelího vosku a fotodokumentován.