Restaurování řeckokatolického ikonostasu z filiálního kostela sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem

Průběh restaurování – průzkum I.:

V první fázi restaurátorských prací na ikonostasu byla realizována fotodokumentace stavu před restaurováním. Uvolněné části polychromie byly lokálně fixovány a posléze jsme přistoupili k demontáži odnímatelných části oltáře. Ikonostas je poskládán z jednotlivých výjevů v pásech na sobě a ukotven do trámoví kostela pomocí skob. Bylo tedy nutné začít rozebírat od nejvyššího bodu od kříže a pásu kartuší. Jednotlivé výjevy jsou dále orámovány ozdobnou architekturou s ozdobnými konzolami, které jsou uchyceny na dřevěné čepy. Při poslední úpravě byly však při zpětné montáži k architektuře na pevno přilepeny a přibity, některé čepy chyběly. Čepy budou zbaveny zaschlého lepidla a opraveny. Ve spodní části bylo nutné, při demontáži Bohorodičky a Ježíše Krista, nejdříve uvolnit dřevěné palubky novodobých vestavěných skříní, které byly uchyceny přímo do deskových maleb ze zadní strany. Architektura i malované desky byly ze zadní strany pokryté vrstvami depozitů, exkrementů zbytků jemného písku atp. Jednotlivé části byly sneseny, ze zadní strany očištěny a následně napuštěny. Po převozu do ateliéru byly jednotlivé dílce podrobně fotodokumentovány ve viditelném světle, razantním a Uv luminiscenci. Průzkum prokázal skutečný stav a podobu úbytků, míru poškození a uvolnění vrstev zlacení, stříbření a polychromie (viz komplexní vyhodnocení průzkumu). Na jednotlivých částech byly nejdříve provedeny na základě zkoušek pásové sondy, které prokázaly míru poškození laků, barevných vrstev a degradace podložky v jednotlivých úrovních ikonostasu. Nejvíce jsou patrné úbytky a poškození ve spodní části ikonostasu. Ostění portálů a konzoly byly značně narušeny při zvedaní podlahy v minulosti. Dřevo je částečně uhnilé, olámané, rozklížené, mechanicky poškozené, lokálně s výletovými otvory po dřevokazném hmyzu. Podrobnější průzkum a sondy na Carských dveřích prokázaly značné úbytky na dřevo, celé vrstvy zlacení jsou setřené nebo vypadané na dřevo s opravami křídou, plátky zlata a akvarelem v minulosti. Stříbřené části jsou zcela zoxidované, nevhodným způsobem zatažené černým akvarelem. Podobným způsobem byly realizovány opravy na deskových malbách, kde např. u Archanděla Michaela je patrný vliv vlhkosti na celou desku z pravé strany v minulosti, krakelovaná malba u Bohorodičky, Ježíše Krista aj. a ve zlacených pozadích. Uv luminiscence prokázala značné množství retuší pod závěrečným lakem ale i na laku. Průzkum také prokázal poškození kolem hlav apoštolů, Pantokratora atp., kdy při čištění v minulosti byly vrstvy malby a zlata setřeny na podkladní křídu. Obraz s výjevem Pantokratora (Deesis) na epištolní straně kostela se liší pozadím malby, gravírované pozadí je stříbrné se zlatou lazurou tzv. vaschgold.