Průzkum

Restaurátorský průzkum

Metodika průzkumu

Restaurátorský průzkum je zaměřený na zjištění stupně degradace, znečištění a definování starších zásahů a seznámení se s původními vrstvami díla. Cílem průzkumu je předložení návrhu na restaurování a obnovení výtvarně – estetických kvalit díla. Při průzkumu jsou použity nedestruktivní a destruktivní metody v souladu s ideou, co nejmenšího zásahu do originálu díla. Nejprve jsou provedeny nedestruktivní metody průzkumu. Pozorováním díla ve viditelném světle (rozptýlené, razantní boční osvětlení), v UV, IR reflektografii a RTG záření. Následují mírně destruktivní metody. Chemicko-technologický průzkum barevné vrstvy (odběrem vzorků) a sondážní průzkum jež mapují použité pigmenty a statigrafii barevných vrstev. Poté je dále možné přistoupit k provedení zkoušek restaurátorských postupů a použitých materiálů. Díky těmto zkouškám, lze také určit nejvhodnější materiály a postupy pro samotné restaurování díla. Samotné výsledky a kompletní vyhodnocení restaurátorského průzkumu, slouží jako podklad k vytvoření návrhu na restaurování i samotnému restaurátorskému zásahu.